2019-01-26

پوشش درز انبساط

پوشش درز انبساط معرفی پوشش های درز انبساط line بارهای جانبی ناشی از عوامل طبیعی همچون طوفان، زلزله و نوسانات دما، از عوامل بسیار مهم و […]
2019-09-25

تعاریف کلی پوشش های درز انبساط

تعاریف کلی پوشش های درز انبساط expansion joint درز انبساط برای جلوگیری از خرابی‌های ناشی از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط […]
2019-10-02
پوشش درز انبساط

معایب نصب پوشش درز انبساط به روش توکار

معایب پوشش درز انبساط توکار مقایسه نصب پوشش درز انبساط به روش توکار و روکار   – از آنجا که نصب توکار قبل از نازک¬کاری انجام […]