نوار آب بند آرسیل
نوار آب بند آرسیل
2019-01-26
صفحه ضد لغزندگی رمپ
2019-01-26
نمایش همه

خط کشی پارکینگ

  خط کشی پارکینگ

  استقرار صحیح، افزایش سرعت مانور پارکینگ و افزایش ظرفیت معبر، برخى از مزایاى استفاده از خط کشی پارکینگ می باشد. در اجراى این خط کشی توجه به موارد زیر مهم می باشد: 1- عرض خط پارکینگ بین 100 تا 150 میلی متر می باشد.
  2- چیدمان خودروها در محوطه پارکینگ می تواند به صورت خطى و یا مورب اجرا شود.
  3- پارکینگ ها بر مبنای ابعاد سطح تخصیص یافته براى پارک هر خودرو سواری، رده بندى می شوند.
  4- فاصله نزدیک ترین لبه سطح پارک حاشیه اى تا خط ایست و یا خط حق تقدم عبور مربوط به تقاطع ها، حداقل 5 متر می باشد.
  5- در معابرى که پارک حاشیه ای در آنها مجاز است، بعضاً در مجاورت ورودى ساختمان هاى عمومى و خدماتى نظیر بیمارستان، آتش نشانى، مراکز نظامى و انتظامى و ادارات، محل هاى نصب شیرهاى آتش نشانى، محل هاى نصب سطل هاى زباله و ایستگـاه هاى سامانه حمل و نقل عمومى، پارک حاشیه اى و تـوقف وسایل نقلیه ممنوع مى شود. سطح این محوطه ها را مى توان با استفاده از فام قرمز و یا زرد رنگ آمیزى کرد.
  6- سطوح پارکینگ ویژه معلولین می بایست با نماد ویژه معلولین همراه باشد. همچنین استفاده از تابلوهاى مربوطه در طول این سطوح نیز الزامى است.
  منبع:راهنمای جزئیات طرح خط کشی در راههای برون شهری کشور،پژوهشکده حمل و نقل،وزارت راه و ترابری،زمستان1388