2018-05-07
ضدیخ مایع کلرایدی مخصوص ملات

ضدیخ کلرایدی ملات

ضدیخ مایع کلرایدی مخصوص ملات ضدیخ – مایع کلرایدی – یخ زدن – PPS ANTI FREEZE – ملات های سیمانی – پی پل سازان PPS ANTI […]
2018-05-07
ضدیخ و زودگیر بتن بدون کلراید

ضدیخ بدون کلراید بتن

ضدیخ و زودگیر بتن بدون کلراید ضدیخ – زودگیر بتن – بدون کلراید – PPS FREEZE – یخ زدن – پی پل سازان PPS FREEZE ماده […]